+90(216) 370 71 70 - +90(216) 305 05 72

Genel Dava Vekaletnamesi

Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C. Yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile, hak ve menfaatlerimi korumaya, haklarımın müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık ve bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, müdafaaya, kararları temyiz etmeye, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmeye, yabancı mahkemelerin mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, CMK’nın ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, hukuk mahkemelerinde alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabulucuya başvurmaya, takip ve sonuçlandırmaya, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, Mahkemelerden ve Noterliklerden mirasçılık belgesi talep etmeye, teslim almaya, hâkim, bilirkişi, hakem, şahit, kâtip ve ehlivukufları şikâyete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye ilgili savcılıklardan adli sicil kaydı talebinde bulunmaya, alacaklısı olduğum çekler nedeni ile bankaların tamamından 5941 sayılı yasanın 3. Maddesinin 3. Bendi gereği bankaların ödemekle yükümlü olduğu bedeli adıma tahsil etmeye,, adıma adli sicil kaydı çıkarttırmaya, ahzu kabza sulh ve ibraya davayı kabule veya redde davadan feragate ve feragati davayı kabule temyizden feragate, temyizden feragati kabule, Bağdat Cad. No: 487 D:11 Maltepe İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Küçükyalı Vergi Dairesi'nde 22810991316 T.C Kimlik numarası ile kayıtlı bulunan, İstanbul Barosunda 15651 Baro Sicil numarasıyla kayıtlı Av. Beyhan AKBAŞ, ayni adreste İstanbul Barosunda 29866 Baro Sicil numarasıyla kayıtlı, 13051427092 T.C Kimlik numaralı Av. Muhammed TOKPUNAR,  ile birlikte ayni adreste İstanbul Barosunda 66487 Baro Sicil numarasıyla kayıtlı, 15412077366 T.C Kimlik numaralı Av.Elif Merve KAHYA, birlikte veya ayrı ayrı hareket etmek üzere tarafımdan vekil tayin edildi. 

VEKÂLET VEREN: